what is o gutter

O Gutter คืออะไร

O-Gutter คือ โครงสร้างที่เหมือนรางปูนยาว มีท่อโปร่งตรงก…...

The-primary-v-stone-surface

Stone surface

ปัจจัยที่ทำให้สถาปนิกเลือกใช้ Stone Serface เป็นวัสดุนั…...

Scroll to top